Primavera Ekologisk Bastudoft Citrus Delight

Intensiv bastusession med en underbar citrusdoft!

202 kr

(2.020 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

innehåll: 100 ml

Leverans senast fredag, 10. februari om du beställer senast måndag klockan 07:00.

I lager

Få mängdrabatt!

 • Vid 2 endast 191 kr / st. -5%

Fri frakt inom Sverige från 740 kr.
Information om frakt och returer

Egenskaper och fördelar

 • För kropp & sinne
 • Högkvalitativ blandning
 • Stämningshöjande & vitaliserande

Artikelnr.: PRIM-75255, Innehåll: 100 ml, EAN: 4086900752559

Beskrivning

Denna bastudoft med grapefrukt och lime gör bastubadet extra behagligt. Den uppiggande och sprudlande doften höjer humöret.

Användning:

 • Blanda 10-25 ml (ca 2-5 kapslar) av produkten med 1 liter vatten.
 • Applicera 1-2 skopor av blandningen på de varma stenarna.
Product Type Google Base: Allmän
Produkttyper: Rumsdofter
Varumärken: Primavera
Egenskaper: Vegan, Plastreducerad
Dofter : Citrusdofter, Fruktig
Certifikat: IHTK djurförsöksfri

Ingredienser

 • Alkohol [1]
 • Vatten
 • lime [1]
 • Mandarin grön [1]
 • Grapefruit [1]
 • bl.a.
 1. från kontrollerat ekologiskt jordbruk

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord : Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P331 - Framkalla INTE kräkning.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.
 • P301+P310 - VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Varningsanvisningar:

 • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Frågor & svar om Primavera Ekologisk Bastudoft Citrus Delight

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för Primavera Ekologisk Bastudoft Citrus Delight

Liknande produkter: