Pranarôm AROMAFORCE Rumspray med apelsin & eukalyptus

För en trevlig hemmamiljö

 • Renar rumsluften
 • Lätt att använda
 • 195 kr (130 kr / 100 ml)

inkl. 25% moms. plus fraktkostnader

I lager

Leverans onsdag, 11. augusti: Beställ idag innan 06:30.

innehåll: 150 ml

Lägg till min önskelista

Artikelnr.: XBV-PRA-8528187, Innehåll: 150 ml

EAN: 5420008528187

 • Renar rumsluften
 • Lätt att använda

Beskrivning

AROMAFORCE-Rumsspray med utvalda eteriska oljor som söt apelsin och eukalyptus renar luften i rummet.

Pranarôm stöder organisationen "Graine de Vie": 1 såld produkt = 1 träd planterat i den madagaskiska mangroven.

Användning:

 • Spraya i ett väl ventilerat område i cirka 5 sekunder.
 • 2-3 gånger om dagen räcker för rum på 20 m².
 • Barn under 3 år, gravida och ammande kvinnor ska lämna lägenheten innan användning och vänta 30 minuter innan de går in i den igen.

Obs!

 • Vätska och ångor är brandfarliga.
 • Förvaras åtskilt från värme, lågor, öppen eld eller antändningskällor. Behållaren är under tryck.
 • Rök inte.
 • Spraya inte i riktning mot en antändningskälla.
 • Förvara utom räckhåll för barn.
 • Vid kontakt med ögonen. Skölj noggrant med vatten i några minuter. Kontakta läkare om irritation kvarstår.
 • Inte lämpligt för känsliga personer (astmatiker, allergiker eller epileptiker).
Produkttyper: Rumsdofter
Varumärken: Pranarôm

Ingredienser (INCI)

 • alcohol denat. [1]
 • Citrus sinensis (Sweet Orange) Oil [2]
 • cinnamomum camphora [2]
 • Melaleuca quinquenervia Oil [2]
 • Eucalyptus Globulus [2]
 • cinnamomum camphora [2]
 • Pelargonium Graveolens [2]
 • Cananga Odorata (Ylang Ylang) [2]
 • eucalyptus citriodora [2]
 • Eugenia Caryophyllus [2]
 • Cedrelopsis grevei [2]
 • Pogostemon Cablin (Patchouli) [2]
 • Zingiber Officinalis (Ginger) Root [2]
 • Limonene [3]
 1. hergestellt aus Bio-Rohstoffen
 2. aus biologischem Anbau
 3. aus natürlichen ätherischen Ölen

Säkerhets- och varningsanvisningar

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P211 - Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
 • P251 - Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
 • P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P264 - Tvätta händerna grundligt efter använding.
 • P272 - Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
 • P273 - Undvik utsläpp till miljön.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P333+P313 - Vid hudirritatio eller utslag: Sök läkarhjälp.
 • P337+P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
 • P362+P364 - Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
 • P391 - Samla upp spill.
 • P410+P412 - Skyddas från sollljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H223 - Brandfarlig aerosol.
 • H224 - Extremt brandfarlig vätska och ånga.
 • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H228 - Brandfarligt fast ämne.
 • H229 - Tryckbehållare: kan explodera vid uppvärmning.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Frågor & svar om AROMAFORCE Rumspray med apelsin & eukalyptus

Få svar från kunder gällande denna specifika produkt

Kundrecensioner

Recensioner på svenska för Pranarôm AROMAFORCE Rumspray med apelsin & eukalyptus