Pranarôm AROMAFORCE Organisk Oljeblandning "Defense"

Doftoljekomposition med två typer av eukalyptus

 • För massage & diffusion
 • Förtydligande egenskaper
 • Renar rumsluften
 • 103 kr (343 kr / 100 ml)

inkl. 25% moms. plus fraktkostnader

I lager

Leverans onsdag, 11. augusti: Beställ idag innan 06:30.

innehåll: 30 ml

Lägg till min önskelista

Artikelnr.: XBV-PRA-8526138, Innehåll: 30 ml

EAN: 5420008526138

 • För massage & diffusion
 • Förtydligande egenskaper
 • Renar rumsluften

Beskrivning

AROMAFORCE-blandningen innehåller två typer av essentiella eukalyptusoljor - blå eukalyptus och eukalyptus radiata - som har en särskilt renande effekt. Doftkompositionen rengör rumsluften men kan också användas på huden.

Användning:

 • Tillsätt några droppar i handtvålen.
 • Massage: 3-5 droppar 2-4 gånger om dagen på bröstet och / eller ryggen.
 • Tillsätt några droppar i en diffusor.

Obs!

 • Ej lämplig för gravida kvinnor, ammande kvinnor och barn under 7 år.
 • Inte lämpligt för personer med en historia av feberkramper.
 • Förvara utom räckhåll för barn.
 • Förvaras åtskilt från ljus och värme.
Produkttyper: Rumsdofter
Varumärken: Pranarôm
Egenskaper: Vegan, Plastreducerad
Certifikat: EU:s ekomärkning

Ingredienser

 • Eucalyptus Globulus Leaf Oil
 • Ravintsara
 • Tall
 • Eucalyptus Radiata
 • Pepparmint
 • Nejlikaolja
 • Rosmarinolja
 • Ingefära
 • Lavendelolja

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord : Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P264 - Tvätta händerna grundligt efter använding.
 • P272 - Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
 • P273 - Undvik utsläpp till miljön.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P331 - Framkalla INTE kräkning.
 • P391 - Samla upp spill.
 • P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P333+P313 - Vid hudirritatio eller utslag: Sök läkarhjälp.
 • P337+P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
 • P362+P364 - Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
 • P404 - Förvaras i sluten behållare.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P403+P235 - Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.
 • P301+P310 - VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Varningsanvisningar:

 • H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
 • H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Frågor & svar om AROMAFORCE Organisk Oljeblandning "Defense"

Få svar från kunder gällande denna specifika produkt

Kundrecensioner

Recensioner på svenska för Pranarôm AROMAFORCE Organisk Oljeblandning "Defense"