Primavera Bastudoft Citrongräs & Ceder, eko

Den perfekta doftande bakgrunden

Ny!

198 kr

(1.980 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

innehåll: 100 ml

Leverans senast fredag, 16. december om du beställer senast fredag klockan 07:00.

Bara 5 styck kvar på lager

Leverans före jul: Beställ senast ons, 14. dec kl 23:59am. Mer information.

Mägndrabatt är tillgänglig!

 • Vid 2 endast 188 kr / st. -5%

Fri frakt inom Sverige från 740 kr.
Information om frakt och returer

Egenskaper och fördelar

 • Av hög kvalitet
 • Intensivt kryddig doft
 • Harmoniserande & stärkande

Artikelnr.: PRIM-75253, Innehåll: 100 ml, EAN: 4086900752535

Beskrivning

En underbar doftkombination av citrongräs och ceder. Den träiga doften ger klara tankar och vitala ögonblick.

Användning:

 • Blanda 10-25 ml (ca 2-5 kapslar) av produkten med 1 liter vatten.
 • Applicera 1-2 skopor av blandningen på de varma stenarna.
Produkttyper: Rumsdofter
Varumärken: Primavera
Egenskaper: Vegan, Plastreducerad
Dofter : Citrusdofter, Träiga dofter
Certifikat: IHTK djurförsöksfri

Ingredienser

 • Alkohol [1]
 • Vatten
 • Lemongrass [1]
 • Ceder
 • Spearmint
 • bl.a.
 1. från kontrollerat ekologiskt jordbruk

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord : Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P241 - Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings- ]utrustning.
 • P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.
 • H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Frågor & svar om Primavera Bastudoft Citrongräs & Ceder, eko

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för Primavera Bastudoft Citrongräs & Ceder, eko

Liknande produkter: