Fleurance Nature Wintergreen Essential Oil, 10 ml

Främjar komfort för leder och muskler

86 kr 96 kr -10%

(8.600 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

innehåll: 10 ml

För närvarande inte tillgänglig Tyvärr har vi för närvarande ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig igen. Klicka på knappen "Meddela oss när den är tillgänglig" nedan så informerar vi dig omedelbart när produkten är tillgänglig igen.

Egenskaper och fördelar

 • Perfekt för idrottare
 • För kroppsvård & rumsdoftande
 • Från ångdestillation

Artikelnr.: FLE-10169, Innehåll: 10 ml, EAN: 3700211101691

Beskrivning

Denna aromatiska vintergröna olja erhålls från växtens blad med ångdestillation. Buketten kan beskrivas som stark och kamferliknande. Som rumsdoft utstrålar doften lugn och låter dig lugna ner dig även efter jobbiga dagar. Oljan används även inom kroppsvård, vilket idrottare kan vara extra glada över. Massage eller oljebad med vintergrön essens har en regenererande effekt, särskilt efter fysisk ansträngning.

Växtens kemotyp bestäms botaniskt och biokemiskt av HEBBD.

Tips för personlig vård :

 • Massage: Späd med en basolja och massera in i huden.
 • Bad: Blanda med en basolja och tillsätt till badvattnet.

Obs:

 • Ej lämplig för gravida eller ammande kvinnor.
 • Ej lämplig för barn under 7 år.
 • Förvara väl tillsluten, skyddad från ljus och värme.
Produkttyper: Eteriska oljor, Rumsdofter
Varumärken: Fleurance Nature
Egenskaper: Vegan, Plastreducerad
Doftnoter: Aromatisk
Certifikater: EU:s ekomärkning, Vegan utan certifikat
Varning: Denna produkt ska inte användas under graviditeten, Ej lämplig för barn
Förvaring: Förvaras svalt, torrt och skyddat från ljus
Ingredienser (INCI)
 • Gaultheria fragantissima oil [1]
 1. från kontrollerat ekologiskt jordbruk
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Fleurance Nature

Säkerhetsanvisningar:

 • P201 - Inhämta särksilda instruktioner före användning.
 • P264 - Tvätta händerna grundligt efter använding.
 • P270 - Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
 • P273 - Undvik utsläpp till miljön.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 • P338 - Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 • P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P308+P313 - Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.
 • P333+P313 - Vid hudirritatio eller utslag: Sök läkarhjälp.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H302 - Skadligt vid förtäring.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.
 • H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
 • H361fd - Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för Fleurance Nature Wintergreen Essential Oil

Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder